close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej

   

 • SPRAWY WIZOWE

 • ADRES WYDZIAŁU KONSULARNEGO

  Bežigrad 10
  1000 Lublana 

   

  ADRES DO KORESPONDENCJI

  Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej
  Bežigrad 10; 1000 Lublana
  telefon: + 386 1 436-54-50, faks: + 386 1 436-25-21

  e-mail: lublana.amb.sekretariat@msz.gov.pl

   

   

  Uprzejmie informujemy, że Wydział Konsularny Ambasady RP w Lublanie:


  1. Nie odpowiada na zapytania e-mailowe, na które odpowiedzi można znaleźć na stronie internetowej naszego urzędu;

  2. Nie świadczy pomocy technicznej przy rejestracji ankiet;

  3. Nie wysyła i nie odbiera ankiet wizowych drogą mailową;

  4. Nie pośredniczy w przekazywaniu dokumentów.

   

  INFORMACJE OGÓLNE

  1. Zasady składania wniosku wizowego:

   Wnioski wizowe składa się osobiście w godzinach przyjmowania interesantów.

   Wniosek wizowy może być złożony nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną datą wyjazdu. 

   W celu złożenia wniosku wizowego należy dokument zarejestrować za pośrednictwem platformy e-Konsulat.

    

    

   WYMAGANE DOKUMENTY W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU WIZOWEGO (WIZA SCHENGEN)

  1. Informacje podstawowe o wizach Schengen (jednolitych).
  2. wniosek wizowy ze zdjęciem (link do e-konsulatu w celu elektronicznego wypełnienia wniosku). Wniosek wizowy powinien być  wypełniony łacińskimi literami (w języku polskim, angielskim, urzędowym(-ych) kraju przyjmującego, w przypadku np. j. rosyjskiego - transliteracja) i podpisany. W przypadku małoletnich wniosek wizowy składa i podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny. W przypadku małoletniego wpisanego do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego składa się oddzielny wniosek wizowy i otrzymuje oddzielną wizę do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego.
  3. Jedno kolorowe zdjęcie 3,5 x 4,5 cm, (należy zacytować art. 10 ust. 3 pkt. c, WKW).
  4. dokument podróży (należy zacytować art. 12 WKW).
  5. informacja o pobieraniu danych biometrycznych (zgodnie z art. 13 WKW) wraz ze wskazaniem kogo dotyczy i przewidziane zwolnienia z obowiązku składania danych biometrycznych.
  6. podróżne ubezpieczenie medyczne. Zgodnie z Artykułem 15 pkt. 3 WKW, ubezpieczenie powinno być ważne na całym terytorium państw członkowskich i obejmować całkowity okres planowanego pobytu lub tranzytu danej osoby. Minimalna kwota ubezpieczenia wynosi 30 000 EUR. Jeżeli wydana zostaje wiza o ograniczonej ważności terytorialnej, obejmująca terytorium co najmniej dwóch państw członkowskich, ubezpieczenie musi być ważne przynajmniej w państwach członkowskich, których dotyczy wiza. W przypadku ubiegania się o wizę jednokrotną ubezpieczenie powinno pokrywać cały okres ważności wizy oraz wszystkie zaplanowane dni pobytu lub tranzytu. W przypadku ubiegania się o wizę wielokrotną ubezpieczenie powinno pokrywać termin pierwszego wjazdu (w przypadku wiz tranzytowych pełen wnioskowany okres), ponadto informujemy, iż podczas kolejnych pobytów w strefie Schengen każdorazowo jest wymagane posiadanie ubezpieczenia medycznego. Prosimy o przedstawienie oryginału i kserokopii ubezpieczenia wypełnionego pismem maszynowym. Polisa może być wystawiona przez miejscową lub polską firmę ubezpieczeniową (w przypadku wypracowania w ramach LWS listy firm ubezpieczeniowych, należy wskazać link do listy akredytowanych firm).
  7. Środki finansowe
  8. Kopia paszportu wewnętrznego (ID).
  9. Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego – należy podać wysokość oraz walutę w jakiej jest pobierana opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego od obywateli państwa urzędowania oraz wskazać, iż opłata wynika z umowy dwustronnej o ułatwieniach wizowych lub WKW.
  10. Dokumenty uzupełniające:

   Inne dokumenty uzasadniające złożenie wniosku wizowego.

   Zgodnie z artykułem 14(6) Kodeksu Wizowego konsulat może odstąpić od egzekwowania jednego lub kilku wymogów, jeżeli wiadomo, że osoba ubiegająca się o wizę wcześniej udowodniła, że jest uczciwa i wiarygodna, a zwłaszcza że z poprzednich wiz korzystała zgodnie z prawem, i jeżeli nie ma wątpliwości co do tego, że w chwili przekraczania zewnętrznych granic państw członkowskich będzie spełniała wymogi art. 5 (1) Kodeksu Granicznego Schengen.

   Zgodnie z artykułem 21 (8) kodeksu wizowego podczas rozpatrywania wniosku konsulat może w uzasadnionym przypadku zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę i poprosić o dodatkowe dokumenty, które nie były wskazane w wymienionym wyżej wykazie  (np., dokumenty umożliwiające ustalenie zamiaru opuszczenia terytorium strefy Schengen przez osobę ubiegającą się o wizę przed upływem terminu ważności wizy, o którą  aplikuje wnioskodawca. W ten sposób aplikujący zostaje poinformowany o tym, że złożenie wyżej wymienionych dokumentów nie gwarantuje automatycznego wydania wizy.

   Urząd nie przyjmuje dokumentów nadesłanych do Konsulatu/wydziału konsularnego faksem, pocztą lub poczta elektroniczną.

   Posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu, posiadacz wizy zostanie poproszony na granicy zewnętrznej o przedstawienie dowodów, że spełnia warunki wjazdu, zgodnie z w art. 5 kodeksu granicznego Schengen. O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

    

   INFORMACJA DLA CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA UE

   Rozpatrywanie wniosków o wydanie wizy dla członków rodziny obywatela UE odbywa się na ułatwionych zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin, która implementuje dyrektywę 2004/38 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2006 r., w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczani się na terytorium państw członkowskich.

   Członek rodziny uprawniony jest do otrzymania wizy bezpłatnie, tak szybko jak to możliwe i na podstawie procedury przyspieszonej. Członek rodziny ubiega się o wizę na podstawie dowodu potwierdzającego więzy rodzinne z obywatelem UE i dowodu na to, że obywatel wykonuje lub będzie wykonywał prawa przysługujące na mocy traktatów do swobodnego przemieszczania się w państwie członkowskim przeznaczenia.

   W razie odmowy wydania wizy, odmowa taka następuje w trybie decyzji administracyjnej, a odwołanie przysługuje do Ministra Spraw Zagranicznych.

    

    

    

   WYMAGANE DOKUMENTY W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU WIZOWEGO (WIZA KRAJOWA)

  1.  Wiza krajowa - wydawana jest osobom, które zamierzają przebywać na terytorium Polski łącznie (w czasie jednego wjazdu lub kilku) więcej niż 90 dni w ciągu roku od daty pierwszego wjazdu.      

  Wiza długoterminowa krajowa (D) upoważnia do przebywania

   - na terytorium Polski w okresie ważności, na jaki została wydana;

   - oraz dodatkowo do poruszania się po terytorium pozostałych państw Schengen do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, liczonego od daty wjazdu na terytorium państw członkowskich.

   Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku!

   Osoby aplikujące o wizę krajową „D” są zobowiązane do rejestracji wniosku w systemie internetowym na stronie e-Konsulat i postępować zgodnie z zamieszczoną na stronie instrukcją.

   

  1. wniosek wizowy ze zdjęciem (link do e-konsulatu w celu elektronicznego wypełnienia wniosku). Wniosek wizowy powinien być  wypełniony łacińskimi literami (w języku polskim, angielskim, urzędowym(-ych) kraju przyjmującego, w przypadku np. j. rosyjskiego - transliteracja) i podpisany. W przypadku małoletnich wniosek wizowy składa i podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny. W przypadku małoletniego wpisanego do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego składa się oddzielny wniosek wizowy i otrzymuje oddzielną wizę do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego.
  2. Jedno kolorowe zdjęcie 3,5 x 4,5 cm, (W przypadku wizy D należy odwołać się do Rozporządzenia Ministra SW z dnia 5 maja 2014r., §. 4.1, ust. 2).
  3. dokument podróży (Ustawa o cudzoziemcach art. 77 ust. 5)należy zacytować art. 12 WKW).
  4. podróżne ubezpieczenie medyczne. Zgodnie z (Ustawa o cudzoziemcach art. 25 ust 1, pp.2a i ust 2).
  5. Środki finansowe
  6. Kopia paszportu wewnętrznego (ID).
  7. Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego – należy podać wysokość oraz walutę w jakiej jest pobierana opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego od obywateli państwa urzędowania
  8. Dokumenty uzupełniające

   Wyżej wskazane wykazy dokumentów nie są wyczerpujące. Konsul może zażądać od każdego wnioskodawcy dostarczenia dodatkowych dokumentów uwiarygodniających informacje podane we wniosku wizowym.

    

   Urząd nie przyjmuje dokumentów nadesłanych do konsulatu/wydziału konsularnego faksem, pocztą lub poczta elektroniczną.

  Posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu. O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: