close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SKARGI I WNIOSKI

 • Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Ambasadzie RP w Londynie odbywa się stosownie do zasad określonych w Zarządzeniu nr 1 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przyjmowania i załatwiania petycji, skarg i wniosków w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i jednostkach podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych.

  Przedmiotem skarg wnoszonych do Ambasady RP w Lublanie mogą być naruszenia interesów skarżących spowodowane zaniedbaniami lub nienależytym wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji publicznej przez Ambasadę RP w Lublanie lub jej pracowników.

   

  Przedmiotem wniosków wnoszonych do Ambasady RP w Lublanie mogą być sprawy ulepszania organizacji i usprawniania funkcjonowania Ambasady RP w Lublanie, poprawienia skuteczności jej działania oraz zapobiegania nieprawidłowościom.

   

  Uprzejmie informujemy, iż Ambasada RP w Lublanie nie rozpatruje skarg na organy słoweńskie.

   

  Przepisy i procedury przewidziane dla przyjmowania skarg i wniosków określone w kodeksie postępowania administracyjnego dotyczą wyłącznie polskich organów. Przepisy te nie mogą być stosowane w odniesieniu do kierowanych pod adresem Ministra Spraw Zagranicznych lub kierowników polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych skarg na organy państw obcych oraz próśb polskich obywateli pokrzywdzonych w wyniku działania bądź zaniechania działania ze strony urzędów lub organów innych państw o podjęcie interwencji wobec tych organów.

   

  Stosowanie wobec tej grupy spraw tych samych procedur, jakie stosowane są wobec skarg i wniosków nie jest możliwe z tego względu, iż polskie organy nie nadzorują funkcjonowania organów państwa przyjmującego i w związku z tym nie mogą zlecać urzędom lub organom państw obcych podejmowania określonych działań lub ponosić odpowiedzialność za działania lub zaniechania urzędów lub organów innych państw. Polskie urzędy dyplomatyczno-konsularne nie mają ponadto wpływu na terminy załatwiania poszczególnych spraw przez organy państw obcych.

   

  Wyznaczony przez Ambasadora RP w Słowenii Kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomiczno-Konsularnego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszą środę miesiąca w godz. 10:00 - 12:00 po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą telefoniczną (Tel. 01 436 54 50).

   

  Kierownik Wydziału Ambasady RP w Lublanie został upoważniony przez kierownika placówki do załatwiania skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania Ambasady RP w Lublanie oraz działań jej pracowników.

   

  SKARGI I WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

   

  1. pisemnie:

  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Lublanie
  Bezigrad 10

  1000 Lublana

  Słowenia

    

  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lublana.ambasada@msz.gov.pl
  Skargi i wnioski nadsyłane drogą elektroniczną zawierać powinny imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek.

   

  3. ustnie do protokołu
  Interesanci zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są w pierwszą środę miesiąca w godz. 10:00-12:00, po uprzednim ustaleniu godziny spotkania drogą telefoniczną tel. 01 436 54 50