close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej

   

 • PRACA I POBYT W SŁOWENII

 • W Republice Słowenii nie stosuje się żadnych ograniczeń w dostępie do rynku pracy wobec

  obywateli Polski. Oznacza to, że mogą oni ubiegać się o pracę na tych samych zasadach, co

  obywatele Słowenii.

  Od dnia 1 maja 2004 roku pobyt obywateli polskich w nowych krajach UE, który nie przekracza

  90 dni, nie wymaga legalizacji. W przypadku pobytu dłuższego niż 3 miesiące należy wystąpić z

  wnioskiem o pozwolenie na pobyt do właściwego ze względu na miejsce pobytu urzędu,

  będącego odpowiednikiem urzędu wojewódzkiego (upravna enota). W urzędzie należy przedstawić m. in. dowód tożsamości, dowód ubezpieczenia zdrowotnego, fotografie, a także – w przypadku nie

  podjęcia pracy - oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych.

  Istnieje obowiązek zgłoszenia pobytu na posterunku policji w ciągu trzech dni od daty wjazdu

  (dotyczy zarówno pobytu do, jak i ponad 3 miesiące - niezależnie od celu wjazdu).

  Osoby zamierzające podjąć pracę nie są objęte systemem ubezpieczeń społecznych w okresie

  3 miesięcy (zostają nim objęte po podjęciu zatrudnienia lub pobycie dłuższym niż 3 miesiące, o ile

  uzyskali pozwolenie na pobyt).

   

  Urząd ds. Zatrudnienia realizuje programy aktywnej polityki zatrudnienia oraz pomaga bezrobotnym

  w poszukiwaniu odpowiedniej pracy. Każde miejsce pracy podlega zgłoszeniu do Urzędu, który informacje umieszcza na swojej tablicy ogłoszeń oraz - na wniosek zainteresowanych - na swojej

  stronie internetowej oraz w największych dziennikach w specjalnych dodatkach (DELO, DNEVNIK, VECER, Slovenija, Primorske novice, Gorenjski glas, Dolenjski glas): http://www.delo.si, http://www.dnevnik.si, http://www.czp-vecer.si.

  Poza tym Urząd ds. Zatrudnienia umożliwia przesłanie drogą elektroniczną CV (wypełnienie formularza on-line) do swojej bazy dostępnej dla potencjalnych pracodawców.

  Możliwe jest również znalezienie pracy w ramach sieci EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia).

  W tym celu należy skontaktować się z lokalnym doradcą EURES. Kontakt do doradców EURES z Republiki Słowenii znajdziesz na stronie internetowej EURES:

  http://eures.europa.eu (menu: doradcy EURES), lub na Słoweńskiej stronie EURES:

  http://www.ess.gov.si/eures

  Niepubliczne agencje zatrudnienia muszą posiadać certyfikat wydawany przez Ministerstwo Pracy,

  Rodziny, Spraw Społecznych i Równych Szans. Agencje zatrudnienia działające na terenie Słowenii nie mają prawa pobierać jakichkolwiek opłat za pośrednictwo od osób poszukujących pracy. Listę certyfikowanych agencji zatrudnienia Ministerstwo publikuje na swojej stronie internetowej w formie pliku. Znaleźć ją można pod adresem poniżej:

  http://www.mddsz.gov.si/en/areas_of_work/labour_relations_and_labour_rights/employment_relationships/work_brokerage/

  Większość ofert pracy publikowanych jest w następujących głównych gazetach w Słowenii: „Delo -

  delova borza dela”, „Dnevnik”, „Večer”, „Primorske novice”, „Gorenjski glas” i „Dolenjski glas”.

  Ofert pracy można również poszukiwać w portalu kadrowym: http://zaposlitev.net/delo.php

  (wyłącznie w języku słoweńskim) i na innych portalach internetowych.

   

  Aplikacja o pracę jest zazwyczaj pisana ręcznie lub na komputerze i stanowi podsumowanie doświadczenia w pracy, umiejętności, stopnia znajomości języków obcych, zainteresowań, cech osobistych oraz ambicji danej osoby. Zazwyczaj liczy ona jedną lub dwie strony. Aplikacja musi być krótka, jasna i zwięzła. Należy uwzględnić wymagania dotyczące danego stanowiska oraz życzenia pracodawcy.

  Do aplikacji należy załączyć potwierdzenia kwalifikacji. W Słowenii nie jest zwyczajem załączanie fotografii lub referencji, jednak coraz powszechniejsze staje się załączanie życiorysu.

   

  Adresy stron internetowych zawierających więcej informacji z powyższego zakresu:

  http://english.ess.gov.si/ - Urząd Pracy (wersja angielska)

  http://zaposlitev.net/delo.php - Portal kadrowy

  http://mddsz.gov.si/en/ - Ministerstwo Pracy, Rodziny, Spraw Społecznych i Równych Szans

  (wersja angielska)

   

  Kwestie umów o pracę i stosunku pracy reguluje ustawa o Ustawa o stosunku pracy (Zakon o delovnih razmerjih). Umowa o pracę jest obowiązkowa i musi zostać zawarta w formie pisemnej. Pracownik może zostać zatrudniony na czas określony lub nieokreślony, w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin. Okres próbny - jeżeli takowy jest przewidywany - musi zostać określony w umowie. Pracodawca ma obowiązek zgłoszenia pracownika do systemu ubezpieczeń (zdrowotne, emerytalne,

  inwalidzkie). Umowa o pracę musi zawierać następujące elementy:

  • informacje o stronach umowy (pracodawca i pracownik) ze wskazaniem ich siedziby/miejsca zamieszkania,
  • nazwę stanowiska wraz z krótkim opisem rodzaju pracy, której dotyczy podpisywana umowa,
  • termin rozpoczęcia pracy,
  • nazwę miejsca pracy lub dane,
  • miejsce wykonywania pracy (jeżeli miejsce nie zostało określone uważa się, iż pracownik będzie pracował w siedzibie pracodawcy),
  • czas trwania stosunku pracy i informację o wykorzystaniu urlopu, jeżeli umowa jest podpisana na czas określony,
  • określenie, czy jest to umowa w pełnym/niepełnym wymiarze czasu pracy,
  • określenie o dziennym lub tygodniowym regularnym czasie pracy i jego rozplanowaniu (zmiany, praca w dni wolne),
  • określenie podstawowej płacy w euro (EUR), należnej pracownikowi za pracę na podstawie umowy o pracę oraz informacje o pozostałych dodatkach,
  • określenie pozostałych składników wynagrodzenia,
  • określenie okresów płatności i sposobu wypłacania wynagrodzenia,
  • określenie wymiaru urlopu rocznego i sposobu jego wykorzystania,
  • długość terminów wypowiedzenia
  • wykaz umów zbiorowych lub innych przepisów określających warunki pracy pracownika

  oraz pozostałe prawa i obowiązki.

   

  Pracodawca ma obowiązek zgłoszenia faktu zatrudnienia pracownika oraz zgłoszenia go do

  ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego oraz ubezpieczenia od bezrobocia w ciągu 8 dni od

  podjęcia przez niego zatrudnienia. Pracodawca musi także przedstawić pracownikowi kserokopię

  tego zgłoszenia.

   

  Praca na podstawie umowy zlecenie lub umowy o autorstwo/dzieło podlega pod prawo cywilne i ogólnie polega na zawarciu umowy pisemnej określającej rodzaj dzieła, terminy i kwoty. Przy umowie zlecenie zleceniobiorca wykonuje pracę polegającą np. na wytworzeniu, naprawie przedmiotu, pracy fizycznej lub intelektualnej itp, podczas gdy zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić za wykonaną pracę. Ta forma umowy jest odpowiednia przy jednorazowej pracy lub pracy rzemieślniczej. Wykonawca pokrywa koszty podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, podczas gdy zlecający pokrywa składki na ubezpieczenie zdrowotne.

  Przy umowie o autorstwo/dzieło autor zobowiązuje się wykonać określoną pracę lub dzieło i dostarczyć je do zleceniodawcy, podczas gdy zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić za otrzymane dzieło lub pracę. Przedmiotem takiej umowy jest praca/dzieło autora, zazwyczaj w zakresie literatury, nauki i sztuki. Umowa jest przedmiotem opłacania składek zdrowotnych, emerytalnych i na ubezpieczenie społeczne. Zleceniodawca ma obowiązek ubezpieczyć wykonawcę od wypadków

  przy pracy i chorób zawodowych. Nie ma obowiązku opłacania składek związanych z zasiłkami dla

  osób bezrobotnych oraz związanych z rodzicielstwem.

   

  Praca dla studentów

  Praca na podstawie skierowania od studenckich służb zatrudnienia może być wykonywana przez

  uczniów i studentów słoweńskich instytucji edukacyjnych, lub studentów i uczniów z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy nabędą taki status na podstawie międzynarodowych

  projektów wymiany studentów. Kilka nowości zostały wprowadzonych w 2015 r. dot. pracy na podstawie skierowania od studenckich służb zatrudnienia: minimalna stawka godzinowa brutto dot.

  tymczasowego i okazjonalnego wykonywania pracy przez uczniów i studentów została ustalona na

  poziomie 4,5 Euro (3,8 Euro netto). Zostały także poczynione starania aby tacy pracownicy mogli

  zostać objęci ubezpieczeniem społecznym (ubezpieczenie emerytalne i rentowe, specjalne składki na ubezpieczenie zdrowotne, a innym wyliczenia wysokości składek na ubezpieczenie od wypadków przy pracy i chorób zawodowych).

   

  Umowę o pracę można także zawrzeć na wykonywanie pracy w domu. Za pracę w domu uznaje się

  pracę, którą pracownik wykonuje we własnym domu lub w wybranym przez siebie lokalu, znajdującym się poza pomieszczeniami, w których pracodawca prowadzi swoją działalność.

  Prawodawstwo słoweńskie przewiduje także inne rodzaje zatrudnienia – umowy cywilnoprawne.

   

   

  OBOWIĄZEK MELDUNKOWY

   

  Zgodnie ze słoweńskim prawem (Zakon o prijavi bivalisca) w Republice Słowenii istnieje obowiązek meldunkowy. W przypadku zakwaterowania w hotelu, ośrodku wypoczynkowym lub turystycznym zgłoszenia dokonuje właściciel ośrodka. W przeciwnym wypadku, należy osobiście zgłosić meldunek na posterunek policji w przeciągu 3 dni od przekroczenia granicy Republiki Słowenii lub zmiany zakwaterowania w tym kraju.

   

  Obowiązek ten jest bezwzględnie sprawdzany i respektowany przez miejscową policję, a brak jego dopełnienia wiąże się z nałożeniem mandatu karnego w wysokości od 400 do 1200 euro.

   

  Ponadto przypominamy, że przy pobytach na terytorium Republiki Słowenii przekraczających 90 dni istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia na pobyt. Wniosek o uzyskanie pozwolenia na pobyt należy złożyć we właściwym terytorialnie urzędzie (Upravna enota) nie później niż w 90 dniu po wjeździe na terytorium Słowenii.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: