close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej

   

 • SPRAWY WIZOWE

 • ADRES WYDZIAŁU KONSULARNEGO

  Bežigrad 10
  1000 Lublana 

   

  ADRES DO KORESPONDENCJI

  Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej
  Bežigrad 10; 1000 Lublana
  telefon: + 386 1 436-54-50, faks: + 386 1 436-25-21

  e-mail: lublana.amb.sekretariat@msz.gov.pl

   

   

  Uprzejmie informujemy, że Wydział Konsularny Ambasady RP w Lublanie:


  1. Nie odpowiada na zapytania e-mailowe, na które odpowiedzi można znaleźć na stronie internetowej naszego urzędu;

  2. Nie świadczy pomocy technicznej przy rejestracji ankiet;

  3. Nie wysyła i nie odbiera ankiet wizowych drogą mailową;

  4. Nie pośredniczy w przekazywaniu dokumentów.

   

  INFORMACJE OGÓLNE

  1. Zasady składania wniosku wizowego:

   Wnioski wizowe składa się osobiście w godzinach przyjmowania interesantów.

   Wniosek wizowy może być złożony nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną datą wyjazdu. 

   W celu złożenia wniosku wizowego należy dokument zarejestrować za pośrednictwem platformy e-Konsulat.

    

    

   WYMAGANE DOKUMENTY W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU WIZOWEGO (WIZA SCHENGEN)

  1. Informacje podstawowe o wizach Schengen (jednolitych).
  2. wniosek wizowy ze zdjęciem (link do e-konsulatu w celu elektronicznego wypełnienia wniosku). Wniosek wizowy powinien być  wypełniony łacińskimi literami (w języku polskim, angielskim, urzędowym(-ych) kraju przyjmującego, w przypadku np. j. rosyjskiego - transliteracja) i podpisany. W przypadku małoletnich wniosek wizowy składa i podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny. W przypadku małoletniego wpisanego do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego składa się oddzielny wniosek wizowy i otrzymuje oddzielną wizę do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego.
  3. Jedno kolorowe zdjęcie 3,5 x 4,5 cm, (należy zacytować art. 10 ust. 3 pkt. c, WKW).
  4. dokument podróży (należy zacytować art. 12 WKW).
  5. informacja o pobieraniu danych biometrycznych (zgodnie z art. 13 WKW) wraz ze wskazaniem kogo dotyczy i przewidziane zwolnienia z obowiązku składania danych biometrycznych.
  6. podróżne ubezpieczenie medyczne. Zgodnie z Artykułem 15 pkt. 3 WKW, ubezpieczenie powinno być ważne na całym terytorium państw członkowskich i obejmować całkowity okres planowanego pobytu lub tranzytu danej osoby. Minimalna kwota ubezpieczenia wynosi 30 000 EUR. Jeżeli wydana zostaje wiza o ograniczonej ważności terytorialnej, obejmująca terytorium co najmniej dwóch państw członkowskich, ubezpieczenie musi być ważne przynajmniej w państwach członkowskich, których dotyczy wiza. W przypadku ubiegania się o wizę jednokrotną ubezpieczenie powinno pokrywać cały okres ważności wizy oraz wszystkie zaplanowane dni pobytu lub tranzytu. W przypadku ubiegania się o wizę wielokrotną ubezpieczenie powinno pokrywać termin pierwszego wjazdu (w przypadku wiz tranzytowych pełen wnioskowany okres), ponadto informujemy, iż podczas kolejnych pobytów w strefie Schengen każdorazowo jest wymagane posiadanie ubezpieczenia medycznego. Prosimy o przedstawienie oryginału i kserokopii ubezpieczenia wypełnionego pismem maszynowym. Polisa może być wystawiona przez miejscową lub polską firmę ubezpieczeniową (w przypadku wypracowania w ramach LWS listy firm ubezpieczeniowych, należy wskazać link do listy akredytowanych firm).
  7. Środki finansowe
  8. Kopia paszportu wewnętrznego (ID).
  9. Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego – należy podać wysokość oraz walutę w jakiej jest pobierana opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego od obywateli państwa urzędowania oraz wskazać, iż opłata wynika z umowy dwustronnej o ułatwieniach wizowych lub WKW.
  10. Dokumenty uzupełniające:

   Inne dokumenty uzasadniające złożenie wniosku wizowego.

   Zgodnie z artykułem 14(6) Kodeksu Wizowego konsulat może odstąpić od egzekwowania jednego lub kilku wymogów, jeżeli wiadomo, że osoba ubiegająca się o wizę wcześniej udowodniła, że jest uczciwa i wiarygodna, a zwłaszcza że z poprzednich wiz korzystała zgodnie z prawem, i jeżeli nie ma wątpliwości co do tego, że w chwili przekraczania zewnętrznych granic państw członkowskich będzie spełniała wymogi art. 5 (1) Kodeksu Granicznego Schengen.

   Zgodnie z artykułem 21 (8) kodeksu wizowego podczas rozpatrywania wniosku konsulat może w uzasadnionym przypadku zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę i poprosić o dodatkowe dokumenty, które nie były wskazane w wymienionym wyżej wykazie  (np., dokumenty umożliwiające ustalenie zamiaru opuszczenia terytorium strefy Schengen przez osobę ubiegającą się o wizę przed upływem terminu ważności wizy, o którą  aplikuje wnioskodawca. W ten sposób aplikujący zostaje poinformowany o tym, że złożenie wyżej wymienionych dokumentów nie gwarantuje automatycznego wydania wizy.

   Urząd nie przyjmuje dokumentów nadesłanych do Konsulatu/wydziału konsularnego faksem, pocztą lub poczta elektroniczną.

   Posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu, posiadacz wizy zostanie poproszony na granicy zewnętrznej o przedstawienie dowodów, że spełnia warunki wjazdu, zgodnie z w art. 5 kodeksu granicznego Schengen. O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

    

   INFORMACJA DLA CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA UE 

  Procedura dotyczy cudzoziemców, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny -obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie.

   

  Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie. Osoby wnioskujące o wizę przyjmowane są w konsulacie bez obowiązku wcześniejszej rejestracji.

   

  Obywatelem UE jest obywatel państwa członkowskiego UE, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), obywatel Konfederacji Szwajcarskiej.

   

  Członkami rodziny obywatela UE są:

  - współmałżonek,

  - dziecko do dwudziestego pierwszego roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera,

  - rodzice pozostający na utrzymaniu na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera.

   

  W celu otrzymania wizy należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

  - wniosek wizowy (wypełniony w systemie e-Konsulat), wydrukowany, podpisany i opatrzony przyklejoną fotografią,

  - ważny paszport,

  - dokument potwierdzający pozostawanie w związku określonym w pkt. 2,

  - dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączania do niego (np. pisemne oświadczenie obywatela UE).

   

  Odmowa wydania wizy

  Odmawia się wydania wizy, gdy:

  wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

   

  Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych.

   

  Podstawy prawne:

  - ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525)[1].

  - ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.).

  - ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274).

  [1] Dana ustawa implementuje do krajowego porządku prawnego Dyrektywę nr 2004/38 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (Dz. U. UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

   

  Formularze - wiza Schengen w języku polskim

   

  Formularze - wiza Schengen w języku angielskim

   

   

  WYMAGANE DOKUMENTY W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU WIZOWEGO (WIZA KRAJOWA)

  1.  Wiza krajowa - wydawana jest osobom, które zamierzają przebywać na terytorium Polski łącznie (w czasie jednego wjazdu lub kilku) więcej niż 90 dni w ciągu roku od daty pierwszego wjazdu.      

  Wiza długoterminowa krajowa (D) upoważnia do przebywania

   - na terytorium Polski w okresie ważności, na jaki została wydana;

   - oraz dodatkowo do poruszania się po terytorium pozostałych państw Schengen do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, liczonego od daty wjazdu na terytorium państw członkowskich.

   Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku!

   Osoby aplikujące o wizę krajową „D” są zobowiązane do rejestracji wniosku w systemie internetowym na stronie e-Konsulat i postępować zgodnie z zamieszczoną na stronie instrukcją.

   

  1. wniosek wizowy ze zdjęciem (link do e-konsulatu w celu elektronicznego wypełnienia wniosku). Wniosek wizowy powinien być  wypełniony łacińskimi literami (w języku polskim, angielskim, urzędowym(-ych) kraju przyjmującego, w przypadku np. j. rosyjskiego - transliteracja) i podpisany. W przypadku małoletnich wniosek wizowy składa i podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny. W przypadku małoletniego wpisanego do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego składa się oddzielny wniosek wizowy i otrzymuje oddzielną wizę do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego.
  2. Jedno kolorowe zdjęcie 3,5 x 4,5 cm, (W przypadku wizy D należy odwołać się do Rozporządzenia Ministra SW z dnia 5 maja 2014r., §. 4.1, ust. 2).
  3. dokument podróży (Ustawa o cudzoziemcach art. 77 ust. 5)należy zacytować art. 12 WKW).
  4. podróżne ubezpieczenie medyczne. Zgodnie z (Ustawa o cudzoziemcach art. 25 ust 1, pp.2a i ust 2).
  5. Środki finansowe
  6. Kopia paszportu wewnętrznego (ID).
  7. Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego – należy podać wysokość oraz walutę w jakiej jest pobierana opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego od obywateli państwa urzędowania
  8. Dokumenty uzupełniające

   Wyżej wskazane wykazy dokumentów nie są wyczerpujące. Konsul może zażądać od każdego wnioskodawcy dostarczenia dodatkowych dokumentów uwiarygodniających informacje podane we wniosku wizowym.

    

   Urząd nie przyjmuje dokumentów nadesłanych do konsulatu/wydziału konsularnego faksem, pocztą lub poczta elektroniczną.

  Posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu. O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

   

  Prawo osób do informacji

   

  Centralny Organ Techniczny Krajowego Systemu Informatycznego – Komendant Główny Policji COT KSI – centralny organ techniczny Krajowego Systemu Informatycznego jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), w zakresie wykorzystywania danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), przetwarzanych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS).

   

  Prawo do informacji

   

  Zgodnie z art. 15 RODO, każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania od administratora wyczerpujących informacji dotyczących przetwarzania jej danych osobowych. Szczegółowa informacja dotycząca realizacji prawa do informacji dostępna jest na stronie COT KSI KGP, pod adresem:

  http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/centralny-organ-techni/3943,Centralny-Organ-Techniczny- Krajowego-Systemu-Informatycznego-Komendant-Glowny-Po.html

  Informacje są również dostępne w angielskiej wersji językowej :

  http://www.policja.pl/pol/sirene/prawo-osob-do-informac/76188,The-right-of-data-subjects-toinformation.html

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: